Regulamin warsztatów oraz kursów Instytutu DMT

 1. Organizatorem warsztatów w Instytucie DMT jest Polski Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem – Instytut DMT s.c. lub jedna z partnerskich firm: Studio Psychoterapii Tańcem i Ruchem z siedzibą w Warszawie oraz Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Strefa Ruchu z siedzibą w Poznaniu
 2. Możliwość uczestniczenia w warsztatach Instytutu DMT mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów zamieszczanym każdorazowo w informacji o warsztacie na stronie www.instytutdmt.pl
 3. Ilość uczestników warsztatów jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału. Organizator gwarantuje udział osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo (szkolenia@instytutdmt.pl) lub telefonicznie (509 15 16 89, 792 238 205) upewnić się u Organizatora, czy znajduje się na liście uczestników. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.
 4. Cennik zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.
 5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora oraz kolejność napływających zgłoszeń w przypadku zamknięcia grupy.
 6. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie w ogłoszeniu o konkretnym warsztacie. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz tytułem warsztatu.
 7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział, otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy..
 8. Organizator ma prawo do odwołania warsztatu, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na warsztaty mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.
 9. W przypadku pisemnej rezygnacji uczestnika z udziału w warsztatach, zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy tylko w terminie podawanym każdorazowo w ogłoszeniu o konkretnych warsztatach.
 10. W przypadku cyklu warsztatów, jeśli zgłoszenie obejmuje całość cyklu, to opłata obowiązuje także w razie nieobecności czy rezygnacji w trakcie cyklu.
 11. Z ważnych przyczyn, niezależnych od Instytutu DMT, program cyklu może ulec częściowym zmianom, w tym realizacji części materiału w formie online. Ewentualne zmiany będą zgodne z proponowaną w programie zawartością merytoryczną oraz wytycznymi nadrzędnych instancji.
 12. Faktury za udział w warsztatach i kursach Instytutu DMT, będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres (szkolenia@instytutdmt.pl)
 13. W związku z charakterem (ruchowym i psychoterapeutycznym) zajęć uczestnicy znając swoją dyspozycję jak i ograniczenia decydują o możliwym zaangażowaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów i kursów Instytutu DMT.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 15. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania działań podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.

15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO