Regulamin Ścieżki Trenerskiej Instytutu DMT

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Programu Ścieżki Trenerskiej Instytutu DMT, realizowanej w siedmiu Etapach.
 • 2. Na użytek niniejszego Regulaminu definiuje się następujące określenia: 

  • • Organizator – Zespół Terapeutów i Superwizorów przy Instytucie DMT – Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, reprezentowanym przez Justynę Bajew i Małgorzatę Wiśniewską.
  • • Uczestnik – osoba dokonująca rejestracji oraz opłaty na wskazane konto tytułem uczestnictwa w Programie. 
  • • Program – Ścieżka Trenerska, o której mowa w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

 • 3. Uczestnik Kursu przed przystąpieniem do szkolenia zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

REKRUTACJA

 • 1. Uczestnikiem Programu może być osoba pełnoletnia, posiadająca doświadczenie w technikach tańca / ruchu / pracy z ciałem, która ukończyła co najmniej trzeci rok studiów oraz zrealizowała warsztat Podstawy DMT w Instytucie DMT. W przypadku wystarczającej praktyki/ doświadczenia i po rozmowie kwalifikacyjnej może zostać zakwalifikowana także osoba z wykształceniem średnim. 
 • 2. Kandydat/ka może zostać dodatkowo poproszona o krótką rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub online.
 • 3. Ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia do Programu, równoznacznym z zawarciem wiążącej umowy uczestnictwa, jest wpłata zadatku / opłaty wpisowej, którego wysokość określona jest w ogłoszeniu i lub odpowiedzi na zgłoszenie. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie następującej po upływie terminu dokonania opłaty wpisowej, opłata ta nie jest zwracana. 
 • 4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na Program decyduje kolejność zgłoszenia poprzez formularz on-line oraz terminowe wniesienie opłaty wpisowej.

REALIZACJA PROGRAMU

 • 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnego poziomu nauczania, a w szczególności do: 

  • • prowadzenia zajęć przez trenerów o wysokich kwalifikacjach;
  • • profesjonalnej organizacji modułów szkoleniowych; 
  • • przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych modułów szkoleniowych;
  • • udostępnienie oraz wskazanie materiałów edukacyjnych;
  • • wydania dokumentu poświadczającego ukończenie szkolenia w przypadku spełnienia warunku realizacji co najmniej 390 godzin dydaktycznych Programu;
  • • przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 • 2. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Programu będzie pomyślne zdanie egzaminu końcowego oraz dopełnienie wszystkich pozostałych wymogów.  
 • 3. Organizator ma prawo odwołać Program lub wybrany jego Moduł z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, lub zmienić jego datę, miejsce oraz harmonogram z przyczyn losowych, takich jak np. ogłoszenie żałoby narodowej, choroba lub niedyspozycja osoby prowadzącej lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację zajęć. 
 • 4. W przypadku odwołania zajęć z powyższych powodów Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów dojazdu, zakwaterowania ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w zajęciach.
 • 5. Organizator zastrzega sobie też prawo, po konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia na początkowych etapach Programu, odmowy uczestnictwa w Programie osobie, która nie spełnia kryteriów dotyczących zakresu wykształcenia i praktyki zawodowej opisanych w ogłoszeniu o naborze na Ścieżkę Trenerską.
 • 6. W szczególnych przypadkach odmowa dotyczyć może również osób, które uzyskały negatywną rekomendację trenera i zespołu asystentów podczas uczestnictwa we wcześniejszych / innych kursach organizowanych przez Organizatora. W takiej sytuacji opłaty dokonane przez osobę, której odmówiono możliwości udziału w zajęciach, są przez Organizatora zwracane nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia decyzji odmownej.
 • 7. W szczególnych przypadkach, jeśli trener, asystent i Organizator Kursu uznają za konieczne, Uczestnik może zostać zobowiązany do odbycia dodatkowo pracy własnej i/lub superwizji.
 • 8. W wyjątkowych sytuacjach, jak: zakłócanie porządku zajęć, zachowania nierespektujące prawa innych Uczestników do prywatności, poufności, bezpieczeństwa, a także nierespektowanie zaleceń trenera / zespołu, Trener prowadzący Moduł w porozumieniu z Organizatorem, mogą zdecydować o odmówieniu danemu Uczestnikowi dalszego udziału w Module / Programie. 
 • 9. W powyższej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie opuścić zajęcia. W takich przypadkach Uczestnik nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy za zajęcia, w których nie bierze udziału.

PŁATNOŚCI

  1. Płatność za każdy z kolejnych Etapów Ścieżki Trenerskiej należy uiszczać oddzielnie na wskazane konto, zgodnie z harmonogramem, najpóźniej 40 dni przed jego rozpoczęciem:
  • • 750/790 za Podstawy DMT;
  • • 4 800 zł (w tym 1400 zł zadatku / opłaty wpisowej) za Rozwojowy Kurs Terapii Tańcem i Ruchem (jeśli uczestnik go nie ukończył  przed przystąpieniem do Programu lub nie jest w jego trakcie);
  • • 4 000 zł (w tym 1000 zł zadatku / opłaty wpisowej) za Profesjonalne Moduły Tematyczne;
  • • 2 400 zł za Moduły Trenerskie;
  • • 2 520 zł za Moduły Superwizyjne w małych grupach oraz Superwizje indywidualne;
  • • 800 zł za Profesjonalny Moduł Doszkalający;
  • • między 2 100-2 500 zł (w zależności od liczebności grupy za 2-3-dniowy Moduł wyjazdowy z egzaminem. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

   

  Zgłoszenie na całą Ścieżkę Trenerską jest zobowiązaniem realizacji i opłacenia także nieodbytych modułów.

 • 2. W przypadku pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie / Etapie, zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy tylko w terminie najpóźniej 40 dni przed jego rozpoczęciem, zasada ta obowiązuje niezależnie od powodu rezygnacji.
 • 3. Uczestnikowi, który dokonał opłaty za Etap / Moduł Programu i z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora Kursu nie mógł uczestniczyć w zajęciach, nie przysługuje prawo zwrotu dokonanej opłaty.
 • 4. W przypadku inflacji przekraczającej 5% w stosunku rocznym (wskaźnik cen towarów i usług publikowany przez GUS), Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wysokości poszczególnych opłat. 
 • 5. W sytuacji, o której mowa w pkt. 4 Organizator poinformuje pisemnie Uczestników o podniesieniu opłaty za wybrany moduł na co najmniej 14 dni przed upływem terminu płatności za dany moduł.  
 • 6. Uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora jest warunkiem wydania zaświadczenia o ukończenia Kursu.  
 • 7. Organizator ma prawo zadecydować o przesunięciu terminu lub odwołaniu poszczególnych modułów lub całego Programu, jeśli liczba uczestników będzie poniżej wymaganego minimum niezbędnego do jego przeprowadzenia szkolenia.
 • 8. Jeśli w przypadku opisanym w powyższym punkcie Uczestnik wniósł już opłatę za odwołaną lub przesuniętą część Programu, może zawnioskować o jej zwrot lub przeksięgowanie na poczet udziału w innej edycji Kursu lub innym szkoleniu organizowanym przez Organizatora. 
 • 9. Faktury, będą wystawiane tylko na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres: rekrutacja@instytutdmt.pl.

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 • 1. Uczestnik ma obowiązek dbać o czystość i porządek w miejscu odbywania się zajęć.
 • 2. W trosce o zdrowie innych uczestników oraz własne bezpieczeństwo nie należy uczestniczyć w zajęciach w razie infekcji zakaźnych.
 • 3. W związku z charakterem (ruchowym i psychologicznym) zajęć Uczestnik znając swoją dyspozycję jak i ograniczenia decyduje o możliwym zaangażowaniu, biorąc za nie odpowiedzialność.
 • 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas Programu.
 • 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów, jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.
 • 6. Podczas całego Programu nie jest dozwolone nagrywanie dźwięku i/lub wideo przez Uczestników. Wszystkie materiały audio i wideo oraz materiały pisemne używane i rozpowszechniane podczas Programu są objęte ograniczeniami praw autorskich. W żadnym wypadku nie można udostępniać, kopiować, rozpowszechniać, emitować takich materiałów ani żadnej części tego materiału. 
 • 7. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.instytutdmt.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się osoby wysyłającej formularz do przestrzegania wszelkich ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 • 8. Organizator, w tym osoby przez niego upoważnione, ma prawo odmówić dalszego udziału w zajęciach Uczestnikowi naruszającemu postanowienia niniejszego Regulaminu.  
 • 9. W przypadkach opisanych w powyższym punkcie Uczestnikom wyproszonym z zajęć nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot dokonanych opłat za uczestnictwo w zajęciach. 
 • 10. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt. 7 RODO jest Instytut DMT. Dane osobowe uczestników Programu przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności udostępnioną do wglądu każdego uczestnika zajęć na stronie internetowej www.instytutdmt.pl. 
 • 11. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) Organizator Kursu oświadcza, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Program ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).